Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Duchovná obnova ZZM (23. 4. 2022)

PROGRAM DUCHOVNEJ OBNOVY NÁJDTEDE NA TOMTO ODKAZE:

https://drive.google.com/file/d/1DTdYpqVMOnXNPMjXzrcrMMeQFtNt2NkQ/view?usp=sharing

Drahí vedúci skupiniek, drahí členovia Združenia Zázračnej
medaily, aktívni členovia i všetci naši dobrodinci,

Láska Ježiša neustále milujúceho a trpiaceho nech nás pobáda na
každom kroku nášho života._ Sme na prahu Veľkonočného trojdnia,
keď budeme sláviť tajomstvo Pánovho umučenia, smrti a
zmŕtvychvstania.

K sláveniu týchto dní sme spoločne kráčali počas celého
pôstneho obdobia. Mnohí z Vás sa pripojili k našim denným pôstnym
výzvam, ktorých plnenie sme obetovali za mier na Ukrajine. Všetkým
Vám patrí úprimná vďaka. Nezabúdajme však na našich trpiacich
bratov a sestry ani teraz. Modlime sa za nich, obetujme svoje
každodenné snaženia za ukončenie besnenia vojny. Obracajme sa aj
naďalej v modlitbách na nebeského Otca, prosme našu láskavú Mamu,
aby chránila svoje deti v týchto hrozných chvíľach. Berme denne do
rúk svätý ruženec, neustávajme v modlitbách vo svojich rodinách a
spoločenstvách. Vkladajme aj naďalej túto prosbu do svätých omší
a eucharistických adorácií.

S úžasom sledujeme snaženia a aktivity mnohých z Vás, ktorí vo
svojich farnostiach aktívne pomáhate ľuďom, ktorí museli opustiť
svoje domovy. Mnohí z Vás ich prijali vo svojich domoch, mnohí z Vás
opustili svoju komfortnú zónu a vložili sa do služieb v teréne, na
hraniciach, či v zariadeniach, v ktorých odídencov z Ukrajiny
prichýlili. Organizujete materiálne aj finančné zbierky, zapájate
sa do aktivity Vincentskej rodiny – Boj proti hladu. V duchu charizmy
sv. Vincenta ste rozpálili oheň milosrdnej lásky, ktorá je nielen
citová, ale hlavne činná. Vy ste pochopili, čo znamená byť členom
Vincentskej rodiny. Vy ukazujete celej spoločnosti, čo to znamená
byť kresťanom nielen podľa mena. ,,Nech Pán požehná Vašu
solidaritu a ukáže Vám svoju Tvár!,, (svätý Otec František,
generálna audiencia 6.4.2022)

Veľmi by ste nás potešili, keby ste  sa s nami zdieľali  o svojich
dielach a činnosti. Ak Vám to čas dovolí, napíšte nám, prosíme,
akým spôsobom realizujete pomoc pre núdznych na Ukrajine, alebo pre
tých, ktorí na svojej ceste našli svoje útočisko u nás. Vopred
Pán Boh zaplať.

Drahí naši, postavme sa pred Ježiša na kríži, pred Zdroj nášho
pokoja, a prosme ho o pokoj srdca a pokoj vo svete, veď tento pokoj
nám vydobyl na kríži darovaním seba samého. S rozradosteným srdcom
si vypočujme pozdrav, ktorým víťazný Kristus, vzkriesený Kristus,
pozdravil svojich učeníkov. Pokoj vám! (Jn 20,19.21) Kristus, svetlo
sveta, víťazí nad každou tmou. Kristus, svetlo sveta, k nám
prichádza v najtmavších chvíľach , v najhlbšej temnote a prináša
nám svetlo nádeje. Toto svetlo žiari z kríža, žiari z prázdneho
hrobu. Zapáľme sa aj my týmto svetlom a staňme sa svetlom pre
druhých!  

Nech Vás Panna Mária, ktorá verne stála pod krížom svojho Syna,
neustále posilňuje a potešuje svojou nežnou „márnotratnou“
láskou  a bezpečne privádza k svojmu Synovi. A nech Vám   bohato
odmení  všetko, čo robíte pre šírenie jej úcty a teda aj pre
urýchlenie víťazstva Jej Nepoškvrneného Srdca. 

                                                      Sr. Agneška, sr.
Renáta, sr. Mária, sr. Gemma a Silvia Lehutová  AČ ZZM