Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Snúbenci sa berú v kostole. Obraz, ktorý je nad oltárom, je zakrytý.
Svadobný pár sa pýta kňaza, prečo je obraz zakrytý.
Najskôr Vás zosobášim, potom Vám to poviem.
Po sobáši príde kňaz za novomanželmi a odokryje im obraz.
Je na ňom nápis: Odpusť im Pane, lebo nevedia, čo činia. :-)
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Duchovné sv. prijímanie

Duchovné prijímanie definoval Tridentský koncil ako „akt túžby po spoločenstve s Kristom, prítomným v Eucharistii, vzbudený vierou, ktorá pôsobí skrze lásku“ (porov. Gal 5, 16). Vo svätom prijímaní máme teda do činenia s dvojakým aspektom Ježišovej prítomnosti: podstatná prítomnosť Kristovho tela a krvi a duchovná prítomnosť jeho osoby. V duchovnom prijímaní však máme možnosť vstúpiť iba do duchovnej prítomnosti Krista. Tento rozdiel je potrebný ako základ na správne pochopenie faktu, že duchovné prijímanie nemôže nikdy nahradiť sväté prijímanie. 
Duchovné prijímanie neznamená prijať Eucharistiu duchovne, ale prijať prítomnosť Krista v mojom živote, čo je jeden z účinkov Eucharistie. Túžba byť s Pánom, žiť s ním, byť v jeho prítomnosti. K tomu sa logicky vyžaduje viera v Kristovu prítomnosť, láska ku Kris­tovi a túžba po jeho prítomnosti. Duchovne prijímať môže teda každý, kto verí v Krista, miluje ho a túži žiť v je­ho prítomnosti.
Keďže iba stav smrteľného hriechu znamená stratu čnosti lásky, je zrejmé, že len tento stav nám znemožňuje duchovne prijímať.

Duchovné prijímanie je teda praktika Cirkvi predovšetkým pre tých, ktorí nemôžu aktuálne pre chorobu, veľkú vzdialenosť od kostola alebo inú príčinu prijať Kristovu prítomnosť do svojho života skr­ze sviatosť Eucharistie. Kto je hatený prijímať sviatosti Cirkvi z morálnych dôvodov, môže duchovne prijímať, ak si vzbudí dokonalú ľútosť tak, ako ju vyžaduje Katechizmus Katolíckej cirkvi, bod 1452. 
Povzbudzujeme všetkých, aby sme si pestovali lásku k Eucharistii a túžbu po Ježišovi.

 

Modlitba duchovného svätého prijímania​
podľa sv. Alfonza z Liguori

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej príležitosti ku hriechu. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.