Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Liturgia domácej Cirkvi

Túto modlitbu vedie manžel/otec alebo manželka/mama – uvádza modlitbu na záver zvoláva požehnanie. Zapojení sú tí, ktorí žijú v rodine. Čítanie antifón, zvolaní, Božieho slova a komentáru je potrebné dohodnúť medzi sebou pred začatím tejto liturgie. Ak je v rodine zvyk spolu spievať, môže sa zaspievať nejaká známa pieseň. Na úvod modlitby si môže zažať svieca pri otvorenom Svätom Písme.

***

Vedúci (V): V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Spolu (S): Amen.

(V): Chválime Ťa, ó Bože Stvoriteľu, pretože si z vody a v Duchu dal formu a tvár človeku i vesmíru. 

(S): Sláva Ti, Pane.

(V): Dobrorečíme Ti, Kriste, Pretože si z Tvojho prebodnutého boku na kríži nechal vyvrieť sviatosti, ktoré nás zachraňujú.

(S): Sláva Ti, Pane.

(V): Chválime Ťa, o Duchu Svätý, pretože si nás z krstného lona Matky Cirkvi znovuzrodil ako synov a dcéry.

(S): Sláva Ti, Pane.

Antifóna:

Sol.:  Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

(S): Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Žalm 146(147)

Sol.: Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu. 

(S): Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Sol.: Pán stavia Jeruzalem a zhromažďuje roztratených Izraelitov. Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany. On pozná počet hviezd a každú volá po mene. 

(S): Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Sol.: Veľký je náš Pán a veľmi mocný, jeho múdrosť je nesmierna. Tichých sa Pán ujíma, ale hriešnikov ponižuje až po zem.

(S): Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Sol.: Prespevujte Pánovi piesne oslavné, na citare hrajte nášmu Bohu. On zaťahuje nebo oblakmi a zemi pripravuje dážď. Na vrchoch dáva pučať tráve aj bylinám pre tvory, čo slúžia človeku.

(S): Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Sol.: Potravu dáva ťažnému dobytku i mladým havranom, čo k nemu krákajú. V sile koňa nemá potechu ani záľubu v mužovi svalnatom. 

(S): Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Sol.: Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja, a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo. Sláva Otcu...

(S): Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

V: Pane, spolu Ťa chceme prosiť o odpustenie pre všetky situácie, keď sme si v našej rodine neuvedomovali Tvoju prítomnosť. Zahrň nás svojim milosrdenstvom a pohliadni vo svojej zhovievavosti na naše nedostatky.(chvíľka ticha)Teraz  poprosme si vzájomne o odpustenie ak sa niečo medzi nami stalo, čo nás rozdelilo, alebo zranilo.

Kto chce, môže v jednoduchosti poprosiť o odpustenie druhých.

V: Otče, pohliadni s dobrotou na našu rodinu zjednotenú v mene Tvojho Syna Ježiša a urob, aby sme v tento týždeň s pomocou Tvojho Ducha Svätého, žili v harmónii s Tebou, medzi sebou a so všetkými.

(S): Amen.

EVANJELIUM DŇA - to nájdete na stránke: https://lc.kbs.sk​

(V): Komentár k evanjeliu alebo zamyslenie.

Prosby:

V: V modlitbe sa obraciame s dôverou na Ježiša Krista a prejavujeme Mu pozornosť a lásku aj v našich bratoch a sestrách. Volajme: Pane, vyslyš nás!

    1. Pane Ježišu, pomáhaj nám všetkým objavovať potrebu toho života, ktorý si dal žene Samaritánke.

    • Urob nás schopnými napiť sa, v každej situácii, z prameňa Tvojej lásky.

    2. Pane Ježišu, Ty si tam, kde sme aj my. Ak sa čokoľvek stane, pomôž nám viac myslieť na dobro, ktoré môžeme urobiť iným, ako na naše.

    • A masku (proti vírusom), ktorú dnes nosíme, nech viac slúži na to, aby sme slúžili a starali sa o druhých, ako na našu ochranu.

    3. Pane Ježišu, pýtaš si vodu u Samaritánky a teraz u nás, pretože nám chceš dať oveľa viac ako hlt vody práve v dnešných našich obmedzeniach,

    • Aj skúsenosť nového vírusu nám pomáha vykonať si krásny pôst ako prípravu na Tvoju Veľkú Noc.

 

V: Zjednoťme sa v Eucharistii, ktorá je slávená na nejakom mieste sveta. K obete Ježišovho tela pridajme obetu nás samých; toto je dôležité pri každej svätej omši, na ktorej máme účasť.

V Eucharistii sme jedno telo s Ježišom a aj so všetkými našimi bratmi a sestrami vo farskej komunite i ľuďmi celého sveta. A teraz spoločne recitujme modlitbu, ktorú nás naučil Ježiš:

(S): Otče náš...

 

Záver:

Rodičia požehnajú deti, tak že im dajú na hlavu ruky, manželia sa požehnajú vzájomne tak, že prednesú nasledovné požehnanie: 

(Meno) Žehnáme/žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zverme Márii, Matke Cirkvi, našu rodinu, našu farnosť, a celé ľudstvo, zvlášť tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach.

(S): Zdravas Mária...