Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

OBSAH PRIHLÁŠKY - PODMIENKY

Poučenie pre birmovanca a rodičov

Sviatosť birmovania z pohľadu cirkevného práva a katechizmu:

Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak a ktorou sa pokrstení, pokračujúc na ceste uvedenia do kresťanského života, obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k Cirkvi, posilňuje ich a užšie zaväzuje, aby slovom a skutkom boli svedkami Krista, šírili vieru a obhajovali ju. (KKP, kán. 879)

Veriaci sú povinní túto sviatosť prijať v pravom čase; rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne pripravení a prijali ju vo vhodnom čase. (KKP, kán. 890)

Príprava na birmovanie má viesť kresťana k intímnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná katechéza usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k všeobecnej Cirkvi, ako aj k farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov. (KKC, 1309)

K prijatiu sviatosti birmovania nesmie byť nikto nútený! Môže ju prijať iba ten, kto sa pre prijatie slobodne rozhodne a splní podmienky prípravy, stanovené vo farnosti. 

Rodičia majú pomáhať svojmu dieťaťu predovšetkým vlastným príkladom opravdivého kresťanského života, povzbudením a radami, ako aj rešpektovaním jeho slobodného rozhodnutia. Je vítané, ak spolupracujú s kňazom a tými, ktorí mu v príprave pomáhajú. Príprava na birmovku sa tak môže stať príležitosťou k duchovnej obnove celej rodiny.

(KKC = Katechizmus Katolíckej cirkvi;  KKP = Kódex kánonického práva)

Zásady ochrany osobných údajov v Katolíckej cirkvi sú zverejnené na stránke gdpr.kbs.sk .

 

Prihlásenie na prípravu

Vyplnenú prihlášku odovzdá birmovanec na stretnutí 11. 11. 2022 po sv. omši o 17.30 vo farskom kostole v Pruskom.

Príprava na birmovanie v našej farnosti

Podmienky: Birmovanec musí viesť život kresťana – katolíka, tzn. účasť na sv.omšiach, pravidelné pristupovanie k sviatosti zmierenia (mesačne), účasť na birmovaneckých stretnutiach (každý druhý piatok v mesiaci), účasť na aktivitách, kurz Filip. V prípade nesplnenia podmienok je na rozhodnutí miestneho farára, či birmovanec pristúpi k prijatiu sviatosti birmovania.

 

Stretnutia každý druhý piatok v mesiaci v šk. roku 2022/2023 (povinné):

11. 11. 2022; 9. 12. 2022; 13. 1. 2023; 10. 2. 2023; 10. 3. 2023; 14. 4. 2023; 12. 5. 2023; 9. 6. 2023.

- v príprade neúčasti na stretnutí je zákonný zástupca dieťaťa povinný informovať farský úrad alebo animátora o jeho neúčasti vopred. V opačnom prípade si birmovanec neúčasť nahradí 5 aktivitami. (príklad: povinných 5 aktivít + 2x neúčasť bez ospravedlnenia na prednáške = 15 povinných aktivít). 

Aktivity (5 aktivít počas prípravy je povinných). Možnosti:

miništrovanie, upratovanie kostola, čítanie pri sv. omši, pomoc pri farských aktivitách (sledujte oznamy). Pri hľadaní aktivít môžete využiť aj svoju kreativitu. Vykonanie aktivity si nahlasíte u animátora, ku ktorému patríte. 

 

Dátum slávnosti birmovania je stanovený Žilinským diecéznym biskupom na 07. 10. 2023.