Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

KRST

 

KRST VO FARNOSTI PRUSKÉ

 

Kontakt na faru v Pruskom: 0910 852 311; e-mail: pruske@fara.sk

 

ČO TREBA VYBAVIŤ?

  1. Sviatosť krstu vysluhujeme vo farskom kostole každú nedeľu, zvyčajne po svätej omši (alebo počas omše) o 10.15 hod.

  2. Krst nahlási jeden z rodičov dieťaťa (stačí v týždni pred krstom v úradných  hodinách alebo po sv. omšiach). Prineste si rodný list dieťaťa. Vypíše a podpíše sa žiadosť s potrebnými údajmi, ktoré potom pôjdu do krstnej matriky.

  3. Ak rodičia dieťaťa nebývajú v Pruskom, je potrebné priniesť povolenie miestneho kňaza o prepustení krstiť vo farnosti Pruské (tzv. licencia).

  4. Rodičia a krstní rodičia absolvujú pred krstom krstnú náuku, ktorá sa koná na fare v Pruskom v sobotu pred krstom o 09.00 hod., po náuke je možnosť vyspovedať sa.

  5. Rodičia ani krstní rodičia nepotrebujú žiadne iné doklady.

  6. Podmienky pre krstných rodičov: vek 16 rokov; pokrstený človek, ktorý prijal Eucharistiu a birmovanie; ak žije v manželstve – sviatostné manželstvo (krstnými rodičmi nemôžu byť napr. ľudia, čo žijú len v civilnom manželstve alebo vo voľných partnerských vzťahoch); nesmie to byť rodič krstenca.

  7. Veci potrebné ku krstu: krstná košieľka a krstná svieca, ktoré kúpite v predajniach devocionálií.

 

KRSTNÝ OBRAD

Krstný obrad začne prežehnaním a privítaním. Potom sa kňaz opýta rodičov:

Kňaz: Aké meno dávate svojmu dieťaťu?

Rodičia: M. (meno)

Kňaz: Čo si žiadate od Božej Cirkvi pre M.?

Rodičia: Krst.

Kňaz: Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomí tejto povinnosti?

Rodičia: Áno.

Kňaz: A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní im v tom pomáhať?

Krstní rodičia: Áno.

Kňaz: M. (Milé dieťa), svätá matka Cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou. V jej mene ťa poznačujem znakom kríža.

Bez slova poznačí dieťa na čele krížom. Potom vyzve rodičov a krstných rodičov, aby aj oni urobili podobne. Potom nasleduje bohoslužba slova zakončená spoločnými modlitbami veriacich a litániami k svätým. Potom sa kňaz modlí s vystretými rukami nad dieťaťom modlitbu exorcizmu a pomaže dieťa na hrudi olejom katechumenov. Nasleduje požehnanie vody (okrem Veľkonočného obdobia). Potom nasleduje zrieknutie zlého ducha a vyznanie viery.

Kňaz: Milí rodičia a krstní rodičia, priniesli ste toto dieťa na krst. Dobrý Pán Boh mu dá v tejto sviatosti nový život. Dieťa sa znovuzrodí z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa vychovávať toto dieťa tak, aby sa v ňom božský život stále zveľaďoval. Chráňte ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje boží život v človekovi. Ak ste teda v duchu viery ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomeňte si, že aj vy sami ste boli pokrstení; zrieknite sa hriechu a vyznajte vieru v Ježiša Krista, ako v neho verí Cirkev. V tejto viere sa udeľuje deťom krst.

Potom sa kňaz pýta:

Kňaz: Zriekate sa zlého ducha?

Všetci: Zriekam.

Kňaz: Aj všetkých jeho skutkov?

Všetci: Zriekam.

Kňaz: Aj všetkých jeho pokušení?

Všetci: Zriekam.

Kňaz: Veríte v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme?

Všetci: Verím.

Kňaz: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?

Všetci: Verím.

Kňaz: Veríte v Ducha Svätého, vo svätú katolícku Cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný?

Všetci: Verím.

Kňaz: Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Všetci: Amen.

K: My všetci sme teraz s vami vyznali vieru Cirkvi. Chcete teda, aby M. bol(a) pokrstený(á) v tejto viere?

Rodičia a krstní rodičia: Chceme.

Potom kňaz pokrstí dieťa so slovami:

M., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Nasledujú vysvetľujúce obrady po krste: pomazanie krizmou, odovzdanie bieleho rúcha a odovzdanie zažatej sviece.

Kňaz: Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu, znovuzrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začlenil ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje krizmou spásy, aby si bol údom Krista kňaza, proroka a kráľa a mal život večný.

Všetci: Amen.

Kňaz mlčky pomaže dieťa sv. krizmou na temene hlavy.

Kňaz: M., stal(a) si sa novým stvorením a obliekol (obliekla) si sa v Krista. Toto biele rúcho nech ti je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia a príbuzní budú ti pomáhať slovom i príkladom, aby si ho priniesol (priniesla) nepoškvrnené do života večného.

Všetci: Amen.

Položí na dieťa biele rúcho. Potom pristúpia krstní rodičia s krstnou sviecou. Kňaz im ju zapáli od veľkonočnej sviece so slovami: „Prijmite svetlo Kristovo” a odídu na svoje miesto.

Kňaz: Milí rodičia a krstná matka (krstný otec, krstní rodičia), vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla a vytrvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústrety Pánovi, keď príde v nebeskej sláve.

Nasleduje modlitba Pána – Otčenáš a obetovanie dieťaťa nebeskému Otcovi. Rodičia trochu nadvihnú dieťa a budú opakovať po kňazovi.

Kňaz: Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh.

Krstný obrad končí záverečným požehnaním.