Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

SOBÁŠ

 

PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO

 

Termíny a prihlášky na snúbenecký kurz

 

Ak sa chystáte na svoj svadobný deň, príp. o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre Vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo Váš vzťah posilní. Dajte Vašej budúcnosti, zvanej manželstvo, ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Práve tú Vám ponúka víkendový kurz pripravený len pre Vás. Manželia, ktorí si popri svojich vlastných každodenných starostiach našli čas odovzdať Vám niečo zo svojich vlastných životov, sa tešia na stretnutie s Vami. Príďte a zažite atmosféru spoločenstva i priestoru pre seba samých. Príďte na stretnutie, ktoré Vás chce obohatiť, inšpirovať a možno prinútiť k zamysleniu.

Kurz je rozdelený do ôsmich tém, pričom každá z nich pozostáva z prednášky a práce v malých skupinách, resp. dvojiciach.

Kliknite na www.domanzelstva.sk , vyhľadajte náš dekanát, vyhovujúci termín a prihláste sa na kurz. Začnite s investovaním do svojho vzťahu už teraz. Možno práve tu položíte základ šťastnému manželstvu. Možno si myslíte, že bez kurzu ho môžete mať tiež. Určite. Ak sú však negatíva kurzu minimálne, či skôr žiadne, ale pozitíva možné, či skôr pravdepodobné, určite tých 20 hodín na kurze za námahu stojí. Víkendový kurz je príležitosťou pre každého, kto to s manželstvom myslí vážne a na celý život.

 

SOBÁŠ VO FARNOSTI PRUSKÉ

 

Kontakt na faru v Pruskom: 0910 852 311, email: pruske@fara.sk

 

ČO TREBA VYBAVIŤ?

 1. Dátum a čas sobáša je potrebné nahlásiť na fare minimálne tri mesiace pred plánovaným termínom. Sobáš môžete nahlásiť po sv. omšiach od pondelka do piatku.

 2. Pri nahlásení sobáša si treba dohodnúť termín spísania cirkevnej sobášnej zápisnice. Pri spisovaní musia byť prítomní obaja snúbenci.

 3. Ak nie ste pokrstení vo farnosti Pruské, treba k spísaniu cirkevnej zápisnice priniesť krstný list z farnosti Vášho krstu (nie starší ako pol roka).

 4. Pokiaľ je jedna stránka nepokrstená alebo je iného vyznania, je potrebné pri spisovaní cirkevnej sobášnej zápisnice spísať žiadosť na Biskupský úrad v Žiline o povolenie sobáša.

 5. Ak ani jeden zo snúbencov nebýva na území farnosti Pruské, treba priniesť licenciu (povolenie) k sobášu z farnosti, kde skutočne bývajú, stačí od jedného zo snúbencov.

 6. Minimálne mesiac pred sobášom zájdite na Obecný úrad v Pruskom (Matričný úrad) zaregistrovať žiadosť o uzatvorenie manželstva. Zoberte si so sebou originály rodných listov (nie oznámenie o narodení) a občianske preukazy, ktoré musia byť platné (aj v čase sobáša).

 7. Prípravou na prijatie sviatosti manželstva je snúbenecký kurz. Kliknite na www.domanzelstva.sk, vyhľadajte náš dekanát Ilava, vyberte si vyhovujúci termín (pred sobášom) a prihláste sa na kurz. Kurzu je potrebné sa zúčastniť.

 8. V týždni pred sobášom (spravidla štvrtok ráno po sv. omši, ktorá začína o 6.30 hod.) bude záverečné stretnutie o priebehu sobášnych obradov. Pred sv. omšou je možnosť pristúpiť k svätej spovedi. Priebeh sobášneho obradu je uvedený nižšie.

 9. Oslovte organistu a prípadne spevákov. Organisti: Pavol Koyš 0915 564 905; Vladislav Hrehuš0911 475 575 (ak chcete aj spevákov, povedzte organistovi Vladovi ).

 10. Ak sa Vám dá, nájdite si niekoho zo svadobných hostí, kto počas obradu prečíta liturgické čítania a spoločné modlitby veriacich. Liturgické čítania môžete čítať aj Vy.

 11. Ak chcete prispieť milodarom na réžiu kostola, pri východe z kostola sa nachádza košík na sobášnu oferu.

 

SOBÁŠNY OBRAD

Otázky

Kňaz príde k snúbencom a položí im tieto tri otázky:

Kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?

Ženích: Áno.; Nevesta: Áno.

Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život?

Ženích: Áno.; Nevesta: Áno.

Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi?

Ženích: Áno.; Nevesta: Áno.

 

Manželský súhlas

Kňaz vyzve snúbencov, aby vyjadrili svoj manželský súhlas:

Kňaz: Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho Cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas.

Nevesta podá jednému zo svedkov kvety, otočí sa k ženíchovi a ten sa otočí k nej, ženích povie neveste:

Ja, M., beriem si teba M., za svoju manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Nevesta povie ženíchovi:

Ja, M., beriem si teba M., za svojho manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

 

Prísaha novomanželov

Kňaz vyzve novomanželov, aby potvrdili manželský sľub prísahou na posvätený kríž; odporúča sa, aby ste si zadovážili vlastný kríž, ktorý si potom môžete umiestniť v spoločnej domácnosti na čestnom mieste; ak taký nemáte, kríž vám darujeme. Obaja novomanželia si kľaknú na kľačadlo a najprv manžel položí prsty pravej ruky na kríž pričom prečíta tieto slová:

Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj!

Zostane kľačať; teraz novomanželka položí prsty pravej ruky na kríž a povie tie isté slová prísahy; napokon obaja vstanú.

 

Požehnanie a odovzdanie prsteňov

Kňaz požehná prstene určenou modlitbou a potom vyzve novomanžela, aby vzal do ruky prsteň svojej manželky, pričom bude čítať tieto slová:

M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Novomanžel potom nastokne prsteň na manželkin prst. To isté potom urobí aj novomanželka s novomanželovým prsteňom. Napokon si novomanželka vezme späť od svedka kvety a nasledujú spoločné modlitby veriacich a príp. Vyznanie viery.

Po záverečnom požehnaní kňaz vyzve novomanželov a svedkov, aby prišli podpísať sobášne zápisnice. Potom kňaz vyvedie novomanželov k východu z kostola a nasledujú blahoželania.