Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Oznam - finančná podpora farnosti

Milí spolufarníci, bratia a sestry!
S mnohými inými starosťami, ktoré nám súčasná situácia priniesla,  si možno mnohí z nás ani neuvedomili, že spolu s pozastavením verejných bohoslužieb došlo k takmer úplnému výpadku príjmov našej farnosti zo zvončeka a ofier. 

Finančné prostriedky, získané z týchto milodarov tvoria pre farnosť najdôležitejší príjem, z ktorého sa uhrádzajú prevádzkové a režijné výdavky.  Aj keď bez verejných sv. omší nie je nutné svietiť ani kúriť v takom rozsahu,  ako za bežných podmienok, predsa vznikajú nevyhnuté náklady na prevádzku kostolov, ako aj fary, kde tieto náklady zostávajú nezmenené. 

Chápeme ťažkú situáciu mnohých z nás, ktorí v tejto neľahkej dobe majú z rozličných dôvodov nižší príjem. Preto by sme radi poprosili a vyzvali všetkých tých, ktorí môžu aj v týchto mimoriadnych časoch prispieť na chod farnosti, aby zvážili podľa svojich možností finančnú podporu,  a to aj napriek tomu, že duchovná služba je dočasne obmedzená. Kto sa rozhodne pre podporu, môže tak urobiť do pokladničky vo farskom kostole (kostol býva denne od 07:00 do 18:00 hod. otvorený), prípadne počkať kým sa sv. omše znova začnú sláviť a potom bežnou formou (zvonček, ofera) prispieť viac.

Takisto môžete podporiť farnosť aj poukázaním finančných prostriedkov na účet farnosti číslo:

IBAN: SK2909000000000063662327, BIC: GIBASKBX

Zároveň dávame do pozornosti stále možnosť darovania podielu zaplatenej dane (tzv. 2% z daní ) pre neinvestičný fond Jonatán, ktorý podporuje aktivity vo farnosti. 

Vopred Pán Boh zaplať.

Túto našu iniciatívu sme konzultovali s p. farárom, ktorý ako štatutárny zástupca farnosti dal súhlas na jej zverejnenie a plne sa s ňou stotožňuje. 

 

Členovia farskej pastoračnej a ekonomickej rady